Luottamustoimet

Hämeenlinnan seudun opiskelija-asuntosäätiö

Hallituksen puheenjohtaja. Säätiön tarkoituksena on muun muassa opiskelijoiden asunto-olojen ja asunnonsaantimahdollisuuksien parantaminen. Säätiöllä on vuokra-asuntoja Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Hallitus huolehtii siitä, että säätiö toimii ja sen omaisuutta hoidetaan sääntöjen ja säätiön tarkoituksen mukaisesti.

www.hops.fi

Hämeenlinnan kaupungin tarkastuslautakunta

Lautakunnan jäsen. Jokaisessa kunnassa on oltava kuntalain mukaan tarkastuslautakunta. Lautakunnan tehtävänä on hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestäminen. Lautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunta myös arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista. Lautakunnalla on suora valmisteluoikeus kaupunginvaltuustolle niistä hallinnon ja talouden tarkastusta koskevista asioista, joista kaupunginvaltuusto päättää. Lautakunnalla on myös oikeus saada tietoja salassa pidettävistä asioista arviointitehtävän hoitamista varten.

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Valtuustoryhmän sihteeri. Olen Kokoomuksen 2. varavaltuutettu ja olen toiminut kuluvan vaalikauden valtuustoryhmän sihteerinä. Sihteeri pitää muistiota valtuustoryhmän kokouksissa ja avustaa ryhmyrinä toimivaa Helena Lehkosta luotsaamaan ryhmää ryhmän sääntöjen mukaisesti.

Kanta-Hämeen käräjäoikeus

Lautamies. Käräjäoikeuden maallikkotuomareita kutsutaan lautamiehiksi. Maallikkotuomarit valitsee kaupunginvaltuusto vaalikaudeksi kerrallaan, mutta tehtävässä toimitaan täysin puolueettomasti. Oikeus käsittelee lautamieskokoonpanossa (1 ammattituomari ja 2 lautamiestä) törkeitä rikosasioita. Kullakin tuomioistuimen jäsenellä on yksilöllinen äänioikeus. Tyypillisiä käsiteltäviä tapauksia ovat muun muassa törkeät huumausainerikokset, törkeät pahoinpitelyt ja seksuaalirikokset. Lautamiehen tärkein tehtävä on arvioida, riittääkö tuomioistuimelle esitetty näyttö syytetyn tuomitsemiseen niistä rikoksista, joista syyttäjä vaatii rangaistusta. Rikosasioiden lisäksi lautamiehet osallistuvat maaoikeusasioiden käsittelyyn. Maaoikeudessa ratkaistaan riitoja ja valituksia, jotka aiheutuvat kiinteistötoimituksista.

Hämeenlinna-Seura ry

Puheenjohtaja. Hämeenlinna-Seura on vuonna 1945 perustettu kotiseutuyhdistys, jonka tehtävänä on muun muassa kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen sekä kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen. Seura muun muassa julkaisee Hämeenlinnan historiaa ja kulttuuria käsitteleviä kirjoja, jotka ovat olleet varsin suosittuja. Olen toiminut seuran puheenjohtajana jo kuusi vuotta. Erityinen mielenkiinnonkohteeni on Ahveniston hautausmaan kulttuurihistoria.

www.hameenlinna-seura.fi

Hämeen Heimoliiton säätiö

Hallituksen jäsen. Säätiön tarkoituksena on tukea hämäläistä kotiseututyötä Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Pirkanmaalla. Säätiö jakaa kotiseututyön edistämiseksi apurahoja muun muassa kotiseutuyhdistyksille.

www.hameenheimoliitonsaatio.fi

Tampereen hiippakunta

Hiippakuntavaltuuston jäsen. Hiippakuntavaltuusto on tuomiokapitulin ohella hiippakunnan toinen hallintoelin. Valtuusto tukee ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Käytännössä valtuusto muun muassa hyväksyy hiippakunnan talous- ja toimintasuunnitelman sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymä

Yhteisen kirkkoneuvoston varajäsen. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee seurakuntayhtymässä lähinnä yhtymän taloutta sekä kiinteistöjä ja hautaustointa käsitteleviä asioita. Olen tällä vaalikaudella Jussi Hanskan henkilökohtainen varajäsen.

Kirkon mediasäätiö

Hallituksen varajäsen. Säätiö tukee ja edistää uskontoa ja elämänkatsomusta käsittelevien ohjelmien tekemistä, levittämistä ja esittämistä valtakunnallisissa medioissa. Säätiö esimerkiksi myöntää käsikirjoitustukea, ennakkovalmistelutukea ja tuotantotukea tv-ohjelmia ja elokuvia varten. Hallituksen varajäsen osallistuu kaikkiin tukipäätöskokouksiin.

www.kirkonmediasaatio.fi